Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.


Definities

  • Anneliese Roose, hierna genoemd: “de consultant”;
     

  • Iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Anneliese Roose een overeenkomst sluit tot het verzorgen van coaching, hierna genoemd: “de klant”;
     

  • Iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Anneliese Roose een overeenkomst sluit tot het verzorgen van workshops of lezingen, hierna genoemd: “de opdrachtgever”.
     

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de consultant. Van deze voorwaarden kan alleen na overleg schriftelijk worden afgeweken.

 

Kwaliteit

De consultant verplicht zich ertoe kwaliteitsvol werk te leveren. Zowel de voorbereiding als de uitvoering van het werk verlopen naar het beste vermogen van de consultant.


Privacy
De consultant verplicht zich ertoe om alles wat in het contact met de klant besproken wordt, vertrouwelijk te behandelen.

 

Opruimcoaching aan huis

Het traject "opruimcoaching aan huis" start met een intakegesprek van 1,5 uur dat plaatsvindt in de woning of ruimte die de klant wenst op te ruimen. De consultant en klant bespreken de visie en doelen van de klant en stippelen samen het persoonlijke opruimtraject uit.

 

Het opruimtraject bevat 5 sessies persoonlijke opruimcoaching. Elke sessie duurt maximum 5 uur. De sessies worden in overleg ingepland.

De coaching start telkens stipt op het afgesproken uur. Voor een optimaal resultaat zorgt de klant ervoor dat hij/zij tijdens de opruimcoaching zo weinig mogelijk gestoord kan worden.

Tijdens de opruimcoaching leert de consultant de klant al doende technieken aan die hem/haar in staat stellen doeltreffend op te ruimen en de ruimte ook in de toekomst opgeruimd te houden. Tijdens elke opruimcoaching wordt er dus een zichtbaar resultaat behaald.

Mogelijk geeft de consultant taken aan de klant die hij/zij alleen verder kan afwerken na het vertrek van de consultant. Dit gebeurt steeds in overleg met de klant en nadat de klant alle nodige informatie heeft ontvangen om de taken uit te voeren.

Pauzes tijdens de opruimcoachingssessie kunnen gehouden worden op initiatief van de klant. De consultant zal hiertoe zelf geen initiatief nemen.

Tijdens de opruimcoaching focust de klant zich op zijn/haar persoonlijke spullen. Spullen van huisgenoten of anderen worden niet behandeld tijdens de coaching, tenzij de klant daarvoor uitdrukkelijk de toestemming heeft gekregen van hen.

 

De klant kan tussen de coachingsessies en tot twee maanden na de laatste sessie, beroep doen op persoonlijke begeleiding van de consultant via e-mail, telefoon of videochat (naar keuze), voor een maximum van 30 minuten per week.


De online workshop

De online workshop bestaat uit 9 modules met in totaal +/- 85 minuten aan instructievideo's, een werkblad, en een checklist. De bestelling en levering van de online workshop verloopt volledig online. De klant ontvangt onmiddellijk na aankoop een e-mail met persoonlijke link naar de workshop en een factuur met het betaalde bedrag. 

 

De klant heeft zes maanden toegang tot al het materiaal in de online workshop. De toegang is steeds voor persoonlijk en individueel gebruik. Het materiaal in de workshop mag op geen enkele wijze verspreid worden aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de consultant. 

 

Aansprakelijkheid

De consultant is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de klant heeft genomen tijdens de opruimcoaching of tijdens het volgen van de online workshop, al dan niet in overleg met de consultant.

De klant  is steeds zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes.

De voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij de consultant heeft gemeld.
 

Als er door het verrichten van diensten door de consultant schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de consultant afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

Elke aansprakelijkheid van de consultant voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is uitgesloten.


 

Workshops en lezingen

Workshops en lezingen worden op maat van de opdrachtgever samengesteld.

Na de informatievraag van de opdrachtgever met een beschrijving van de opdracht, bezorgt de consultant een vrijblijvende offerte aan de opdrachtgever. Op basis daarvan kan beslist worden tot samenwerking.

 

Belet en annulaties

Opruimcoaching aan huis

Afspraken voor sessies opruimcoaching kunnen ten laatste 24 uur vooraf verzet worden naar een later tijdstip. Afspraken waarbij niet of te laat wordt gemeld dat de afspraak niet kan doorgaan, kunnen niet meer op een later tijdstip opgenomen worden, behalve in geval van ziekte van de klant.

De consultant houdt zich het recht voor om een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht. De klant wordt hierover onmiddellijk op de hoogte gebracht. De consultant zal in dat geval andere data voorstellen. De klant heeft dan geen recht op een schadevergoeding.

Als de klant tijdens een sessie opruimcoaching eenzijdig beslist om op een vroeger uur dan afgesproken te stoppen, kunnen de resterende uren niet naar een later tijdstip overgedragen worden.

Wanneer de consultant ervan overtuigd is de klant niet verder te kunnen coachen, om welke reden dan ook, dan kan het coaching voortijdig beëindigd worden. In dat geval heeft de klant recht op een terugbetaling van de onvoltooide sessies van het pakket.


 

Live workshops en lezingen

De opdrachtgever kan de workshop of lezing tot 30 kalenderdagen op voorhand schriftelijk per e-mail kosteloos annuleren.
 

Bij annulering per e-mail minder dan 30 kalenderdagen op voorhand wordt 50% van de totale prijs aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 

Bij annulering minder dan 14 kalenderdagen op voorhand of bij niet-annulering wordt de totale prijs aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 

De consultant heeft het recht om elke workshop of lezing te annuleren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag.

Online workshop

De online workshop kan na bestelling en betaling wegens het online karakter niet geannuleerd of terugbetaald worden. 


 

Betalingen

Betalingen worden geaccepteerd via overschrijving of contant.

 

Het volledige bedrag van het pakket opruimcoaching aan huis moet uiterlijk aan het einde van de eerste afspraak betaald zijn, of 14 dagen na factuurdatum zoals alle andere facturen.
 

Het volledige bedrag van een losse sessie opruimcoaching, een workshop of lezing moet uiterlijk aan het einde van de coachingsessie, workshop of lezing betaald zijn, of 14 kalenderdagen na factuurdatum zoals alle andere facturen.